รับจำนอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย์

ข้อควรระวังสำหรับเอกสารที่ใช้กับบุคคลธรรมดา

1. กรณีสมรสแล้วและต่างภูมิลำเนา (แยกกัน) ให้นำทะเบียนบ้านของคู่สมรสไปด้วย

2. ถ้าคู่สมรสเคยมีสัญชาติอื่นและแปลง/คืนสัญชาติแล้ว ให้นำหลักฐานไปประกอบด้วย

3. กรณีมีคู่สมรส ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสให้ทำนิติกรรม

4. ถ้าสมรสหรือหย่าแล้ว ให้นำทะเบียนนั้นๆ ไปด้วย

 

หากท่านมีทรัพย์ดังกล่าวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรุณาติดต่อ 08-7449-3333